Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

ACT Logimark standard salgs- og leveringsvilkår gjelder for leveransen med mindre annet er skriftlig avtalt.
Tillegg til eller avvik fra ACT Logimark standard salgs- og leveringsvilkår må avtales skriftlig og medtas i kontrakten. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

2. LEVERING OG INSTALLASJON

2.1 Levering

Det tidspunkt varene sendes fra vårt eller våre leverandørers lager.

2.2 Installasjonsdag

Den dag ACT Logimark er ferdig med installasjonen.

3. BETALINGSBETINGELSER OG LEVERING

3.1 Kontraktssummen

Kontraktssummen faktureres ved levering eller på installasjonsdag når ACT Logimark skal forestå installasjon. Faktura forfaller til betaling pr 14 dager regnet fra fakturadato.

3.2 Prisbetingelser

Alle priser gjelder for arbeid innenfor vanlig arbeidstid (08:00-16:00 mandag-fredag). Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering,
diett o.l. belastes i tillegg

3.3 For sen betaling

Ved for sen betaling har ACT Logimark krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Leverandøren rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel.

3.4 Ved endring i offentlige avgifter eller skatter

Dersom det etter inngåelse av inngått avtale blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og/eller skatter, blir dette å belaste/godskrive kunden.

3.5 Når pris for installasjon ikke er avtalt

Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon eller andre ytelser fra ACT Logimark, betales dette etter medgått tid og materiell.

3.6 Dersom kunden ønsker endring i leveranse

Dersom kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har ACT Logimark rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

3.7 Leverandørs rett til salgspanti leveranser

ACT Logimark har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

4.1 Klargjøring av installasjonssted

Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, trykkluft, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett).

4.2 Dersom installasjonssted ikke er klargjort

Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som ACT Logimark er ansvarlig for, kan ACT Logimark kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

4.3 Leverandørs begrensede ansvar

ACT Logimark har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som kunden er ansvarlig for.

5. GARANTI OG REKLAMASJON

5.1 Garanti

Med mindre annet er avtalt garanterer ACT Logimark at leverte produkter er fri for feil og mangler i en garanti-periode på 12 måneder. Garantiperioden starter ved levering.

5.2 Forbehold

ACT Logimarks garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. ACT Logimark er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av ACT Logimark.

ACT Logimark er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er godkjent av ACT Logimark.

ACT Logimark dekker kostnadene tilknyttet garanti, med unntak av frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra kunden til den adresse ACT Logimark angir for utbedring/reparasjon.

Ønsker kunden at reparasjon/garantiarbeid skal utføres hos kunde belastes kostnader til reise kunden.

6. BRUKSRETT TIL PROGRAMVARE

Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk.

Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre.

7. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

8. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett.
Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
0