CE-merking på trelast

CE-merket (forkortelse for Communauté Européenne) bekrefter at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i Ny Metode-direktivene.

CE-merket er også et visuelt bevis til offentlige instanser som kontrollerer produkter, at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Produkter med riktig CE-merking, har fri adgang til EØS-markedet.

Slik oppfyller du kravene til CE-merking

Det må foretas en samsvarsvurdering før du kan merke med CE. EU-forordningen angir prosedyrer for en slik samsvarsvurdering, og prosedyrene er en forutsetning for å kunne bruke CE-merket.

Bransjeorganisasjonen Treindustrien har utarbeidet og tilgjengeliggjort maler for ytelseserklæring som medlemmer kan benytte. I stolpen til høyre, ser du hvilket NS-EN-nummer det enkelte trevirket har, og hvis du ikke er medlem av Treindustrien, kan du kjøpe og laste ned det du behøver av dokumenter på Standard Norge.

Påføring av merket

Produsenten påfører CE-merket på selve produktet. Når dette ikke er mulig, skal merket printes på emballasjen eller følgedokumentene. Samsvarserklæringen skal også medfølge produktet. Kravene til den utforming av CE-merket er beskrevet i Rådsdirektiv (93/68/EØF) av 22. juni 1993. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som eventuelt har vært involvert i kontroll av produksjonen, skal også påføres. Dersom et produkt er omfattet av flere direktiv/forordninger og flere kontrollorgan er involvert, skal ett av disse samordne prosedyrene. Kun dette kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres. Den tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år, og må på anmodning stilles til rådighet for myndighetene.

Feilmerking

I tilefeller der produkter er feilaktig CE-merket eller ikke merket, vil produsentet motta krav om å trekke produktet fra markedet. Dette gjelder også dersom et merket produkt ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Europeiske standarder

De europeiske standardiseringsorganisasjonene utarbeider standarder til direktivene og forordningene for CE-merking. I Norge blir disse standardene fastsatt som Norsk Standard eller Norsk elektroteknisk norm. Standardene beskriver de tekniske spesifikasjonene for hvordan kravene skal oppfylles, dette kalles harmoniserte standarder.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Smart Centre.

CE-merking på trelast

Følgende produkter har felles standard i Europa, og utløser således krav om CE-merking:

  • Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt (NS-EN 14081-1:2005+A1:2011)
  • Panel og kledningsbord av heltre (NS-EN-14915: 2006/AC:2007)
  • Tregulv (NS-EN 14342:2005+A1:2008)

Alle trelastprodukter som er ment til bruk som kledning, panel, gulv eller i bærende konstruksjon, skal CE-merkes (gjaldt fra 1. juli 2013).

CE-merking med blekk på forskjellige trevirke.

Ønsker du mer informasjon om merking av trevirke?

ACT Logimark leverer merkeløsninger til svært mange produsenter i treindustrien, og er godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0