CE-merket

CE-merket (forkortelse for Communauté Européenne) bekrefter at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i Ny Metode-direktivene.

CE-merket er også et visuelt bevis til offentlige instanser som kontrollerer produkter, at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Produkter med riktig CE-merking, har fri adgang til EØS-markedet. Ny metode-direktivene/forordningene (lenken går til Standard Norge).

Slik oppfyller du kravene til CE-merking

Det må foretas en samsvarsvurdering før du kan merke med CE. EU-forordningen angir prosedyrer for en slik samsvarsvurdering, og prosedyrene er en forutsetning for å kunne bruke CE-merket.

Enkelte bransjeorganisasjoner har utarbeidet og tilgjengeliggjort maler som medlemmene kan benytte i arbeidet med å skape den dokumentasjonen som behøves. Dersom du ikke er medlem av en bransjeorganisasjon, eller din ikke har laget slike maler, kan du kjøpe og laste ned det du behøver av dokumenter på Standard Norge.

Påføring av merket

Produsenten påfører CE-merket på selve produktet. Når dette ikke er mulig, skal merket printes på emballasjen eller følgedokumentene. Samsvarserklæringen skal også medfølge produktet. Kravene til den utforming av CE-merket er beskrevet i Rådsdirektiv (93/68/EØF) av 22. juni 1993. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som eventuelt har vært involvert i kontroll av produksjonen, skal også påføres. Dersom et produkt er omfattet av flere direktiv/forordninger og flere kontrollorgan er involvert, skal ett av disse samordne prosedyrene. Kun dette kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres. Den tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år, og må på anmodning stilles til rådighet for myndighetene.

Feilmerking

I tilefeller der produkter er feilaktig CE-merket eller ikke merket, vil produsentet motta krav om å trekke produktet fra markedet. Dette gjelder også dersom et merket produkt ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Europeiske standarder

De europeiske standardiseringsorganisasjonene utarbeider standarder til direktivene og forordningene for CE-merking. I Norge blir disse standardene fastsatt som Norsk Standard eller Norsk elektroteknisk norm. Standardene beskriver de tekniske spesifikasjonene for hvordan kravene skal oppfylles, dette kalles harmoniserte standarder.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Smart Centre.

Slik får du god CE-merking
CE-merking med laser.
CE-merking med blekkstråleskriver.
CE-merking med etikett.
Korrekt CE-merke.

Ønsker du mer informasjon om merkeløsninger for CE-merking, skriv til oss:


    Shopping cart0
    Du har ikke bestilt noe ennå!
    0