CE-merket

CE-merket (forkortelse for Communauté Européenne) bekrefter at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene (lenken går til Standard Norge).
CE-merket er også et visuelt bevis til offentlige instanser som kontrollerer produkter, at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Produkter med riktig CE-merking, har fri adgang til EØS-markedet.

Slik oppfyller du kravene til CE-merking
Det må foretas en samsvarsvurdering før du kan merke med CE. EU-forordningen angir prosedyrer for en slik samsvarsvurdering, og prosedyrene er en forutsetning for å kunne bruke CE-merket.

Enkelte bransjeorganisasjoner har utarbeidet og tilgjengeliggjort maler som medlemmene kan benytte i arbeidet med å skape den dokumentasjonen som behøves. Dersom du ikke er medlem av en bransjeorganisasjon, eller din ikke har laget slike maler, kan du kjøpe og laste ned det du behøver av dokumenter på Standard Norge.

Påføring av merket
Produsenten skal påføre CE-merket på selve produktet. Når dette ikke er mulig, skal merket printes på emballasjen eller følgedokumentene. Samsvarserklæringen skal også medfølge produktet. Kravene til den utforming av CE-merket er beskrevet i Rådsdirektiv (93/68/EØF) av 22. juni 1993. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som eventuelt har vært involvert i kontroll av produksjonen, skal også påføres. Dersom et produkt er omfattet av flere direktiv/forordninger og flere kontrollorgan er involvert, skal ett av disse samordne prosedyrene. Kun dette kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres. Den tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år, og må på anmodning stilles til rådighet for myndighetene.

ACT Logimark hjelper deg gjerne med å finne egnet merkemetode, se under for relevante merkemaskiner.

Feilmerking
I tilefeller der produkter er feilaktig CE-merket eller ikke merket, vil produsentet motta krav om å trekke produktet fra markedet. Dette gjelder også dersom et merket produkt ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Europeiske standarder
De europeiske standardiseringsorganisasjonene utarbeider standarder til direktivene og forordningene for CE-merking. I Norge blir disse standardene fastsatt som Norsk Standard eller Norsk elektroteknisk norm. Standardene beskriver de tekniske spesifikasjonene for hvordan kravene skal oppfylles, dette kalles harmoniserte standarder.

Ønsker du mer informasjon om merking?
ACT Logimark leverer merkeløsninger til svært mange produsenter i norsk industri, og er godt kjent med informasjonsbærere som for eksempel strekkoder, 2D-koder og RFID. Vi har i tillegg stor forståelse for at mange av våre kunder og samarbeidspartnere synes det er mye informasjon å forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å vite hva som kreves av merking for en produksjonsbedrift. C-en i ACT står for Consulting, vi hjelper gjerne din bedrift med å få på plass riktig standard.

ACT Logimark er hovedpartner i GS1 Smart Centre.

 

.

Fant du den infomasjonen du var ute etter?
JA     NEI   

Fant du informasjonen du var ute etter?

Slik kan du sørge for god CE-merking:

CE-merking med laser.

 

CE-merking med blekkstråleskriver.

 

CE-merking med etikett.

 

Korrekt CE-merke.

Jeg ønsker at dere tar kontakt med meg for å diskutere CE-merking.